عاقبت اندیشی قبل از انجام کار

شخصى به خدمت رسول اکرم (ص ) آمد و عرض کرد یا رسول الله ، مرا موعظه و نصیحت بفرمایید.
حضرت به او فرمود: اگر من بگویم تو به کار مى بندى ؟ شخص گفت : بلى ، یا رسول الله . حضرت باز تکرار کرد:
براستى اگر من بگویم تو آن را به کار مى بندى ؟ شخص گفت : بلى یا رسول الله . باز تکرار کرد: براستى اگر من بگویم تو آن را به کار مى بندى ؟ شخص ‍ گفت : بلى یا رسول الله . باز یک دفعه دیگر هم حضرت فرمود: این سه بار تکرار براى این بود که مى خواست کاملا آماده شود براى حرفى که مى خواهد به او بگوید.
همین که حضرت رسول (ص ) سه بار از او اقرار گرفت و آماده اش کرد. فرمودند (اذا هممت بامر فتدبر عاقبته )
یعنى هرگاه تصمیم گرفتى که کارى و عملى را انجام بدهى ، قبل از انجام دادن آن به آخرش و نتایج آن اندیشه کن . یعنى عاقبت اندیشى و حساب و کتاب دست به هر کارى نزنید که بعدا پشیمانى و ضرر در آن وجود داشته باشد.

/ 0 نظر / 33 بازدید