وقتی به دنیا آمداو                        

 

خورشید د ر کنجی خزید

 

بر صورت مهتا بی اش

 

بال فرشته می وزید

 

تاچشم خود را بازکرد

 

باآن صدای بالها

 

مانند نیلوفر شگفت

 

درلابه لای بالها

 

یک شب تمام آسمان

 

درقلب اوآمد فرود

 

دیگرازآ ن پس سینه اش

 

خود آسمانی تازه بود.

                                     نسکا