شـیـخ مـفید(ره ) در خواب دید: فاطمه زهرا(س ) در حالى که دست حسن (ع ) و حسین (ع ) را در دست داشت پیش آمد و رو به او فرمود:یاشیخ , به این دو کودک , فقه را تعلیم بده .
شیخ مفید از خواب بیدار شد.
تعجب کرد از این که فاطمه زهرا(س ) به همراه حسنین بیاید و بگوید به آنها تعلیم بده .
روزى شیخ در جلسه درس نشسته بود.
ناگهان زنى را دید که دست دو پسرش را در دست داشت و در بـرابـرش ایـستاده بود.
زن به شیخ مفید گفت : یا شیخ به این دو کودک (سید رضى و سید مرتضى ),فقه را تعلیم بده .
شـیخ مفید که تعبیر خوابش را دریافته بود, آن دو کودک را به بهترین وجه پرورش داد تا جایى که سید رضى و سید مرتضى ازمفاخر جهان تشیع گردیدند.
روزى شـیـخ مفید مقدارى سهم امام به این دو کودک داد که به مادرشان بدهند.
مادر آنها پول را قـبـول نـکرد و گفت : سلام مرا به شیخ ‌مفید برسانید و بگویید پدرمان مغازه اى به ارث گذاشته اسـت .
مـادرمـان , مال الاجاره این مغازه را مى گیرد و خرج مى کند, لذا احتیاج زیادى نداریم و با قناعت زندگى مى کنیم .