آن روز پس از تعمیر رادیو, صداى امام توجه مرا به خود جلب کرد:رادیو را کجا مى گذارید؟ عرض کردم : روى میز, کنار دستتان .
- نه , جایى بگذارید که دست بچه به آن نرسد و بهتر است روى تاقچه بگذارید.
بـا کمى تامل مقصود امام را دریافتم .
حضرت امام براى آن که هم رادیو محفوظ باشد و هم مجبور نـبـاشـد مـجـال تحرک کودک را محدود وسلب نماید و او را با امر و نهى آزرده خاطر سازد, این دستور رافرمود.