حـضـرت امام حسن مجتبى (ع ) هر از گاهى فرزندان را دور خودجمع مى کرد و آنان را نصیحت مـى نـمـود.
روزى فـرزنـدان خـود وفرزندان برادرش را فرا خواند.
کودکان قبل از شرفیاب شدن بـه حضورامام , نمى دانستند ایشان به چه قصدى آنها را دعوت کرده است ,ولى خوشحال بودند که هر وقت نزد امام مى روند, با دست پربازمى گردند.
همه کودکان که دور امام (ع ) گرد آمدند, امام (ع ) فرمود: همه شما,کودکان امروز هستید و امید مـى رود کـه بـزرگان اجتماع فردا نیز باشید,پس دانش بیاموزید و در کسب علم کوشش کنید.