سـال هـاى سال از حادثه مصیبت بار جنگ دوم جهانى گذشته بود.
زنى فرانسوى به جراحى مغز احتیاج پیدا کرد.
با این که آن زن آلمانى نمى دانست , اما وقتى چاقوى جراحى به رگى از مغز وى اصابت کرد,زن در حال بى هوشى شروع به خواندن سرودى به زبان آلمانى نمود.
چاقو را که از رگ برداشتند, خواندن سرود نیز قطع شد.
تکرار این عمل تعجب پزشکان را در پى داشت .
پـس از تحقیقات فراوان , پرده از این راز برداشته شد: هنگام هجوم آلمان به فرانسه , این زن که در آن هنگام کودک خردسالى بیش نبوده ,درخیابان شاهد سرودهایى بوده است که سربازان اشغالگر آلـمـانـى مـى خـوانـده انـد.
این سرودها از آن هنگام در ضمیر ناخودآگاه وى محفوظ مانده بوده است .

بـیـان : مـوضوع تاثیر پذیرى در سنین کودکى , در روایات بسیارى مورد تاکید قرار گرفته است و شاید حکمت خواندن اذان و اقامه درگوش راست و چپ کودک بعد از تولد, همین جهت باشد.