مرحوم آیت الله محمد تقی آملی (رحمة الله):

شش امر موجب می شود که گناه صغیره به گناه کبیره تبدیل شود:

1- اصرار بر معصیت؛

2- کوچک شمردن گناه

3- مسرور شدن بر معصیت صغیره

4- اظهار معصیت

5- مقتدای مردم شدن در گناه کردن

6- با نظر حقارت و سهولت به گناه پنهان شده خود نگاه کردن.1
1- در جستجوی استاد، ص 127.