فرض کن حضرت مهدی بر تو ظاهر گردد

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی ؟

باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری ؟

پول بی شبهه و سالم ز همه دارائیت

داری که آن قدر که یک هدیه برایش بخری ؟

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند ؟

با چنین شرط که در حافظه دستی نبری ؟

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران

می توان گفت تو را شیعه ی اثنی عشری ؟